content

Hanuman Chalisa

40 verses with tales of glory for Lord Hanuman

॥ શ્રી હનુમાન ચાલીસા ॥

॥દોહા॥

શ્રીગુરુ ચરન સરોજ રજ નિજ મનુ મુકુરુ સુધારિ ।

બરનઊઁ રઘુબર બિમલ જસુ જો દાયકુ ફલ ચારિ ॥


બુદ્ધિહીન તનુ જાનિકે સુમિરૌં પવનકુમાર ।

બલ બુદ્ધિ બિદ્યા દેહુ મોહિં હરહુ કલેસ બિકાર ॥


 ચૌપાઈ


જય હનુમાન જ્ઞાન ગુન સાગર ।

જય કપીસ તિહુઁ લોક ઉજાગર ॥


રામ દૂત અતુલિત બલ ધામા ।

અંજનિપુત્ર પવનસુત નામા ॥


મહાબીર બિક્રમ બજરંગી ।

કુમતિ નિવાર સુમતિ કે સંગી ॥


કંચન બરન બિરાજ સુબેસા ।

કાનન કુંડલ કુંચિત કેસા ॥


હાથ બજ્ર ઔ ધ્વજા બિરાજૈ ।

કાઁધે મૂઁજ જનેઊ સાજૈ ॥


સંકર સુવન કેસરીનંદન ।

તેજ પ્રતાપ મહા જગ બંદન ॥


વિદ્યાવાન ગુની અતિ ચાતુર ।

રામ કાજ કરિબે કો આતુર ॥


પ્રભુ ચરિત્ર સુનિબે કો રસિયા ।

રામ લખન સીતા મન બસિયા ॥


સૂક્ષ્મ રૂપ ધરિ સિયહિં દિખાવા ।

 બિકટ રૂપ ધરિ લંક જરાવા ॥


ભીમ રૂપ ધરિ અસુર સઁહારે ।

રામચંદ્ર કે કાજ સઁવારે ॥


લાય સજીવન લખન જિયાયે ।

શ્રીરઘુબીર હરષિ ઉર લાયે ॥


રઘુપતિ કીન્હી બહુત બડાયી ।

તુમ મમ પ્રિય ભરતહિ સમ ભાઈ ॥


સહસ બદન તુમ્હરો જસ ગાવૈં ।

અસ કહિ શ્રીપતિ કંઠ લગાવૈં ॥


સનકાદિક બ્રહ્માદિ મુનીસા ।

નારદ સારદ સહિત અહીસા ॥


જમ કુબેર દિગપાલ જહાઁ તે ।

કબિ કોબિદ કહિ સકે કહાઁ તે ॥


તુમ ઉપકાર સુગ્રીવહિં કીન્હા ।

રામ મિલાય રાજ પદ દીન્હા ॥


તુમ્હરો મંત્ર બિભીષન માના ।

લંકેસ્વર ભએ સબ જગ જાના ॥


જુગ સહસ્ર જોજન પર ભાનૂ ।

લીલ્યો તાહિ મધુર ફલ જાનૂ ॥


પ્રભુ મુદ્રિકા મેલિ મુખ માહીં ।

જલધિ લાઁઘિ ગયે અચરજ નાહીં ॥


દુર્ગમ કાજ જગત કે જેતે ।

સુગમ અનુગ્રહ તુમ્હરે તેતે ॥


રામ દુઆરે તુમ રખવારે ।

હોત ન આજ્ઞા બિનુ પૈસારે ॥


સબ સુખ લહૈ તુમ્હારી સરના ।

તુમ રચ્છક કાહૂ કો ડર ના ॥


આપન તેજ સંહારો આપૈ ।

તીનોં લોક હાઁક તેં કાઁપૈ ॥


ભૂત પિસાચ નિકટ નહિં આવૈ ।

મહાબીર જબ નામ સુનાવૈ ॥


નાસૈ રોગ હરૈ સબ પીરા ।

જપત નિરંતર હનુમત બીરા ॥


સંકટ તેં હનુમાન છુડાવૈ ।

મન ક્રમ બચન ધ્યાન જો લાવૈ ॥


સબ પર રામ તપસ્વી રાજા ।

તિન કે કાજ સકલ તુમ સાજા ॥


ઔર મનોરથ જો કોઈ લાવૈ ।

સોઈ અમિત જીવન ફલ પાવૈ ॥


ચારોં જુગ પરતાપ તુમ્હારા ।

હૈ પરસિદ્ધ જગત ઉજિયારા ॥


સાધુ સંત કે તુમ રખવારે ।

અસુર નિકંદન રામ દુલારે ॥


અષ્ટ સિદ્ધિ નૌ નિધિ કે દાતા ।

અસ બર દીન જાનકી માતા ॥


રામ રસાયન તુમ્હરે પાસા ।

સદા રહો રઘુપતિ કે દાસા ॥


તુમ્હરે ભજન રામ કો પાવૈ ।

જનમ જનમ કે દુખ બિસરાવૈ ॥


અંત કાલ રઘુબર પુર જાઈ ।

જહાઁ જન્મ હરિભક્ત કહાઈ ॥


ઔર દેવતા ચિત્ત ન ધરઈ ।

હનુમત સેઈ સર્બ સુખ કરઈ ॥


સંકટ કટૈ મિટૈ સબ પીરા ॥

જો સુમિરૈ હનુમત બલબીરા ॥


જૈ જૈ જૈ હનુમાન ગોસાઈં ।

કૃપા કરહુ ગુરુ દેવ કી નાઈં ॥


જો સત બાર પાઠ કર કોઈ ।

છૂટહિ બંદિ મહા સુખ હોઈ ॥


જો યહ પડૈ હનુમાન ચલીસા ।

હોય સિદ્ધિ સાખી ગૌરીસા ॥


તુલસીદાસ સદા હરિ ચેરા ।

કીજૈ નાથ હૃદય મહઁ ડેરા ॥


|| દોહા ||

પવનતનય સંકટ હરન મંગલ મૂરતિ રૂપ ।

 રામ લખન સીતા સહિત હૃદય બસહુ સુર ભૂપ ॥


|| આરતી ||

મંગલ મૂરતી મારુત નંદન સકલ અમંગલ મૂલ નિકંદન પવનતનય સંતન હિતકારી હૃદય બિરાજત અવધ બિહારી માતુ પિતા ગુરૂ ગણપતિ સારદ શિવ સમેઠ શંભૂ શુક નારદ ચરન કમલ બિન્ધૌ સબ કાહુ દેહુ રામપદ નેહુ નિબાહુ જૈ જૈ જૈ હનુમાન ગોસાઈં કૃપા કરહુ ગુરુ દેવ કી નાઈં બંધન રામ લખન વૈદેહી યહ તુલસી કે પરમ સનેહી

 

॥ સિયાવર રામચંદ્રજી કી જય॥