content

Dutt Bavani

Prayer of 52 verses with tales of glory for Lord Dutt.

શ્રી દત્ત બાવની

જય યોગીશ્વર દત્ત દયાળ, તુજ એક જગમાં પ્રતિપાળ,

અનસુયા કરી નિમિત્ત, પ્રગટ્યો જેમ કારણ નિશ્ચિત. ।। ૧ ।।


બ્રહ્મ હરીહરનો અવતાર, શરણાકતનો તારણહાર,

અંતર્યામી સત્ ચિત્ સુખ, બહાર સદગુરુ દ્વિભુજ સુમુખ. ।। ૨ ।।


ઝોળી અન્નપૂર્ણા કર માંહ્ય, શાંતિ કમંડલ કર સોહાય,

ક્યાંય ચતુર્ભુજ ષડભુજ સાર, અનંત બાહુ તું નિર્ધાર. ।। ૩ ।।


આવ્યો શરણે બાળ અજાણ, ઊઠ દિગંબર ચાલ્યા પ્રાણ,

સુણી અર્જુન કેરો સાદ, રીઝ્યો પૂર્વે તું સક્ષાત. ।। ૪ ।।


દીધી રિદ્ધી સિદ્ધિ અપાર, અંતે મુક્તિ મહાપદ સાર,

કીધો આજે કેમ વિલંબ ? તુજ વિણે મુજને નાં આલંબ ।। ૫ ।।


વિષ્ણુ શર્મા દ્વિજ તાર્યો એમ, જમ્યો શ્રાધમાં દેખી પ્રેમ,

જંભ દૈત્યથી તાસ્યા દેવ, કીધી મહેર તે ત્યાં તત્ખેવ. ।। ૬ ।।


વિસ્તારી માયા દિધિ સુત, ઇન્દ્ર કને હણાવ્યો તુર્ત,

એવી લીલા કંઈ કંઈ સર્વ, કીધી વર્ણવતાં તે સર્વ. ।। ૭ ।।


દોડ્યો આયુ સુતને કામ, કીધો એને તે નિષ્કામ,

બોધ્યા યદુ ને પરશુરામ, સાધ્ય દેવ પ્રહલાદ અકામ. ।। ૮ ।।


એવી તારી કૃપા અગાધ ! કેમ સુણે ના મારો સાદ ?

દોડ અંત ! નાં દેખ અનંત ? મા કર અધવય શિશુનો અંતર ? ।। ૯ ।।


જોઈ દ્વિજ સ્ત્રી કેરો સ્નેહ, થયો પુત્ર તું નિઃસંદેહ,

સ્મુર્તગામી કલિતાર કૃપાળ, તાર્યો ધોબી છેક ગમાર ।। ૧૦ ।।


પેટપીડથી તાર્યો વિપ્ર, બ્રાહ્મણ શેઠ ઉતાર્યો ક્ષિપ્ર,

કરે કેમ ના મારી વહાર ! જો આણીગમ એક જ વારા ।। ૧૧ ।।


શુષ્ક કાષ્ઠને આણ્યાં પત્ર ! થયો કેમ ઉદાસીન અત્ર !

જર્જર વંધ્યા કેરા સ્વપ્ન, ક્યાં સફળ તે સુનતના કુત્સ્તન. ।। ૧૨ ।।


કરી દુર બ્રાહ્મણનો કોઢ, કીધો પૂરણ એના કોડ,

વંધ્યા બેંસ દુઝવી દેવ, હર્યું દારીદ્રય તે તત્ખેવ. ।। ૧૩ ।।


ઝાલર ખાઈ રીઝ્યો એમ, દીધો સુવર્ણ ઘટ સપ્રેમ,

બ્રાહ્મણ સ્ત્રીનો મૃત ભરથાર, કીધો સજીવન તેં નિર્ધાર. ।। ૧૪ ।।


પિશાચ-પીડા કીધી દુર, વિપ્રપુત્ર ઉઠાડ્યો શૂર,

હરી વિપ્રમદ અંત્યજ હાથ, રક્ષ્યો ભક્તો ત્રિવિક્રમ તાત. ।। ૧૫ ।।


નિમેષ માત્રે તંતુક એક, પહોંચાડ્યો ક્ષીશૈલે દેખ,

એકી સાતે આઠ સ્વરૂપ, ધરી દેવ બહુરૂપ અરૂપ. ।। ૧૬ ।।


સંતોષ્યા નિજ ભક્ત સુજાત, આપી પરચાઓ સાક્ષાત્,

યવનરાજ તાળી પીડ, જાતપાતની તેન ન ચીડ. ।। ૧૭ ।।


રામકૃષ્ણ રૂપે તે એમ, કીધી લીલાઓ કંઈ તેમ,

તાર્યા પથ્થર ગણિકા વ્યાઘ્ર, પશુપંખી ન પણ તુજ સાધ. ।। ૧૮ ।।


અધમ અધોરણ તું નામ, ગાતા સરે ન શાં શાં કામ,

આધિ વ્યાધિ ઉપાધિ સર્વ, ટળે સ્મરણ માત્રથી સર્વ. ।। ૧૯ ।।


મૂઠ ચોટ ના લાગે જાણ, પામે નર સ્મરણે નિર્વાણ,

ડાકણ શાકણ ભેંસાસુર, ભૂત પિશાચો જંદ અસુર. ।। ૨૦ ।।


નાસે મુઠી દઈને તુર્ત, દત્તધૂન સાંભળતા મૂર્ત,

કરી ધૂપ ગાએ જે એમ, દત્ત બાવની આ સપ્રેમ. ।। ૨૧ ।।


સુધરે તેના બંને લોક, રહે ન તેને ક્યાંયે શોક !

દાસી સિદ્ધિ તેની થાય, દુઃખ દારિદ્રય તેના જાય. ।। ૨૨ ।।


બાવન ગુરુવારે નિત નેમ, કરે પાઠ બાવન સપ્રેમ,

યથાવકાશે નિત્ય નિયમ, તેને કદી ન દંડે યમ. ।। ૨૩ ।।


અનેક રૂપ એ જ અભંગ, ભજતાં નડે ન માયા રંગ,

સહસ્ત્ર નામે નામી એક, દત્ત દિગંબર અસંગ છેક. ।। ૨૪ ।।


વંદુ તુજને વારંવાર, વેદ શ્વાસ તારા નિર્ધાર,

થાકે વર્ણવતાં જ્યાં શેષ, કોણ રાંક હું બહુકૃત વેષ. ।। ૨૫ ।।


અનુભવ તૃપ્તિનો ઉદ્દગાર, સુણી હશે તે ખાશે માર,

તપસિ તત્વમસિ હે દેવ, બોલો જય જય શ્રી ગુરૂદેવ. ।। ૨૬ ।।


ૐ ગુરુદત્તાત્રેય નમઃ