content

Aditya Hriday Stotra

Aditya Hriday Stotra

आदित्यह्रदय’ स्तोत्र

ऋष्यादिन्यास

ऊँ अगस्त्यऋष्टे नमः, शिरसि । अनुष्टुच्छन्दसे नमः, मुखे । आदित्यहृदयभूतब्रह्मदेवतायै नमः, हृदि ।

ऊँ बीजाय नमः, शिरसि । अनुष्टुच्छन्दसे नमः, पादयोः । ऊँ तस्तवितुरित्यादिगायत्रीकीलकाय नमः, नाभौ ।


करन्यास

ऊँ रशिममते अंगुष्ठाभ्यां नमः । ऊँ समुद्यते तर्जनीभ्यां नमः ।

ऊँ देवासुरनमस्कृताय मध्यमाभ्यां नमः । ऊँ विवस्वते अनामिकाभ्यां नमः ।

ऊँ भास्कराय कनिष्ठिकाभ्यां नमः । ऊँ भुवनेश्वराय करतलकरपृष्टाभ्यां नमः ।


हृदयादि अंगन्यास

ऊँ रश्मिमते हृदयाय नमः ऊँ समुद्यते शिरसे स्वाहा । ऊँ देवासुरनमस्कृताय शिखायै वषट् ।

ऊँ विवस्वते कवचाय हुम् । ऊँ भास्कराय नेत्रत्रयाय वौषट् । ऊँ भुवनेश्वराय अस्त्राय फट् ।

ऊँ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ।


ऊँ अस्य आदित्यहृदयस्तोत्रस्यागस्त्यऋषिरनुष्टुण्छन्दः,
आदित्यहृदयभूतो भगवान् ब्रह्मा देवता निरस्ताशेषविघ्नतया
ब्रह्मविद्यासिद्धौ सर्वत्र जयसिद्धौ च विनियोगः ।


ततो युद्धपरिश्रान्तं समरे चिन्तया स्थितम्‌ ।

रावणं चाग्रतो दृष्ट्वा युद्धाय समुपस्थितम्‌ ।। १ ।।


दैवतैश्च समागम्य द्रष्टुमभ्यागतो रणम्‌ ।

उपगम्याब्रवीद् राममगस्त्यो भगवांस्तदा ।। २  ।।


राम राम महाबाहो श्रृणु गुह्मं सनातनम्‌ ।

येन सर्वानरीन्‌ वत्स समरे विजयिष्यसे ।। ३  ।।


आदित्यहृदयं पुण्यं सर्वशत्रुविनाशनम्‌ ।

जयावहं जपं नित्यमक्षयं परमं शिवम्‌ ।। ४  ।।


सर्वमंगलमागल्यं सर्वपापप्रणाशनम्‌ ।

चिन्ताशोकप्रशमनमायुर्वर्धनमुत्तमम्‌ ।। ५  ।।


 रश्मिमन्तं समुद्यन्तं देवासुरनमस्कृतम्‌ ।

पुजयस्व विवस्वन्तं भास्करं भुवनेश्वरम्‌  ।। ६ ।।


सर्वदेवात्मको ह्येष तेजस्वी रश्मिभावन: ।

एष देवासुरगणांल्लोकान्‌ पाति गभस्तिभि:  ।। ७ ।।


एष ब्रह्मा च विष्णुश्च शिव: स्कन्द: प्रजापति: ।

महेन्द्रो धनद: कालो यम: सोमो ह्यापां पतिः  ।। ८ ।।


पितरो वसव: साध्या अश्विनौ मरुतो मनु: ।

वायुर्वहिन: प्रजा प्राण ऋतुकर्ता प्रभाकर:  ।। ९ ।।


आदित्य: सविता सूर्य: खग: पूषा गभस्तिमान्‌ ।

सुवर्णसदृशो भानुर्हिरण्यरेता दिवाकर: ।। १० ।।


हरिदश्व: सहस्त्रार्चि: सप्तसप्तिर्मरीचिमान्‌ ।

तिमिरोन्मथन: शम्भुस्त्वष्टा मार्तण्डकोंऽशुमान्‌ ।। ११ ।।


हिरण्यगर्भ: शिशिरस्तपनोऽहस्करो रवि: ।

अग्निगर्भोऽदिते: पुत्रः शंखः शिशिरनाशन: ।। १२ ।।


व्योमनाथस्तमोभेदी ऋग्यजु:सामपारग: ।

घनवृष्टिरपां मित्रो विन्ध्यवीथीप्लवंगमः ।। १३ ।।


आतपी मण्डली मृत्यु: पिगंल: सर्वतापन: ।

कविर्विश्वो महातेजा: रक्त:सर्वभवोद् भव: ।। १४ ।।


नक्षत्रग्रहताराणामधिपो विश्वभावन: ।

तेजसामपि तेजस्वी द्वादशात्मन्‌ नमोऽस्तु ते ।। १५ ।।


नम: पूर्वाय गिरये पश्चिमायाद्रये नम: ।

ज्योतिर्गणानां पतये दिनाधिपतये नम: ।। १६ ।।


जयाय जयभद्राय हर्यश्वाय नमो नम: ।

नमो नम: सहस्त्रांशो आदित्याय नमो नम: ।। १७ ।।


नम उग्राय वीराय सारंगाय नमो नम: ।

नम: पद्मप्रबोधाय प्रचण्डाय नमोऽस्तु ते ।। १८ ।।


ब्रह्मेशानाच्युतेशाय सुरायादित्यवर्चसे ।

भास्वते सर्वभक्षाय रौद्राय वपुषे नम: ।। १९ ।।


तमोघ्नाय हिमघ्नाय शत्रुघ्नायामितात्मने ।

कृतघ्नघ्नाय देवाय ज्योतिषां पतये नम: ।। २० ।।


 तप्तचामीकराभाय हरये विश्वकर्मणे ।

नमस्तमोऽभिनिघ्नाय रुचये लोकसाक्षिणे ।। २१ ।।


नाशयत्येष वै भूतं तमेष सृजति प्रभु: ।

पायत्येष तपत्येष वर्षत्येष गभस्तिभि: ।। २२ ।।


एष सुप्तेषु जागर्ति भूतेषु परिनिष्ठित: ।

एष चैवाग्निहोत्रं च फलं चैवाग्निहोत्रिणाम्‌ ।। २३ ।।


देवाश्च क्रतवश्चैव क्रतुनां फलमेव च ।

यानि कृत्यानि लोकेषु सर्वेषु परमं प्रभु: ।। २४ ।।


एनमापत्सु कृच्छ्रेषु कान्तारेषु भयेषु च ।

कीर्तयन्‌ पुरुष: कश्चिन्नावसीदति राघव ।। २५ ।।


 पूजयस्वैनमेकाग्रो देवदेवं जगप्ततिम्‌ ।

एतत्त्रिगुणितं जप्त्वा युद्धेषु विजयिष्यसि ।। २६ ।।


अस्मिन्‌ क्षणे महाबाहो रावणं त्वं जहिष्यसि ।

एवमुक्ता ततोऽगस्त्यो जगाम स यथागतम्‌ ।। २७ ।।


एतच्छ्रुत्वा महातेजा नष्टशोकोऽभवत्‌ तदा  ।

धारयामास सुप्रीतो राघव प्रयतात्मवान्‌ ।। २८ ।।


आदित्यं प्रेक्ष्य जप्त्वेदं परं हर्षमवाप्तवान्‌ ।

त्रिराचम्य शूचिर्भूत्वा धनुरादाय वीर्यवान्‌ ।। २९ ।।


रावणं प्रेक्ष्य हृष्टात्मा जयार्थं समुपागतम्‌ ।

सर्वयत्नेन महता वृतस्तस्य वधेऽभवत्‌ ।। ३० ।।


अथ रविरवदन्निरीक्ष्य रामं मुदितमना: परमं प्रहृष्यमाण: ।

निशिचरपतिसंशयं विदित्वा सुरगणमध्यगतो वचस्त्वरेति ।। ३१ ।।


 । । सम्पूर्ण । ।