Shiv Panchakshar Stotra

"Om Namah Shivay" is one of the most recognizable mantra (chant) in Hinduism worshiping Lord Shiv. Shiv Panchakshar Stotra highlights and emphasizes the qualities of those 5 syllables Na-Mah-Shi-Va-Y.

नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय
भस्माङ्गरागाय महेश्वराय ।
नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय
तस्मै _काराय नमः शिवाय ॥१॥

 

मन्दाकिनीसलिलचन्दनचर्चिताय
नन्दीश्वरप्रमथनाथमहेश्वराय ।
मन्दारपुष्पबहुपुष्पसुपूजिताय
तस्मै _काराय नमः शिवाय ॥२॥

 

शिवाय गौरीवदनाब्जवृन्द_
सूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय ।
श्रीनीलकण्ठाय वृषध्वजाय
तस्मै शि_काराय नमः शिवाय ॥३॥

 

वशिष्ठकुम्भोद्भवगौतमार्य_
मूनीन्द्रदेवार्चितशेखराय ।
चन्द्रार्कवैश्वानरलोचनाय
तस्मै _काराय नमः शिवाय ॥४॥

 

यज्ञस्वरूपाय {यक्षस्वरूपायजटाधराय
पिनाकहस्ताय सनातनाय ।
दिव्याय देवाय दिगम्बराय
तस्मै _काराय नमः शिवाय ॥५॥

 

पञ्चाक्षरमिदं पुण्यं यः पठेच्छिवसंनिधौ ।
शिवलोकमावाप्नोति शिवेन सह मोदते ॥६॥