Shakraday Stuti

Chapter 4 of Chandi Path.

શક્રાદયકૃતા દેવીસ્તુતિઃ

(Devistuti ShakrAdaya or Mahishantakarisuktam)
શક્રાદયકૃતા દેવીસ્તુતિઃ

દુર્ગાસપ્તશત્યાન્તર્ગતમ્

॥અથ ચતુર્થોઽધ્યાયઃ ॥

ઋષિરુવાચ ॥ ૧॥

શક્રાદયઃ સુરગણા નિહતેઽતિવીર્યે તસ્મિન્દુરાત્મનિ સુરારિબલેચ દેવ્યા ।
તાં તુષ્ટુવુઃ પ્રણતિનમ્રશિરોધરાંસા વાગ્ભિઃ પ્રહર્ષપુલકોદ્ગમચારુદેહાઃ ॥ ૨॥

દેવ્યા યયા તતમિદં જગદાત્મશક્ત્યા નિશ્શેષદેવગણશક્તિસમૂહમૂર્ત્યા।
તામમ્બિકામખિલદેવમહર્ષિપૂજ્યાં ભક્ત્યા નતાઃ સ્મ વિદધાતુશુભાનિ સા નઃ ॥ ૩॥

યસ્યાઃ પ્રભાવમતુલં ભગવાનનન્તો બ્રહ્મા હરશ્ચ ન હિ વક્તુમલં બલં ચ ।
સા ચણ્ડિકાખિલજગત્પરિપાલનાય નાશાય ચાશુભભયસ્ય મતિં કરોતુ॥ ૪॥

યા શ્રીઃ સ્વયં સુકૃતિનાં ભવનેષ્વલક્ષ્મીઃ પાપાત્મનાં કૃતધિયાં હૃદયેષુબુદ્ધિઃ ।
શ્રદ્ધા સતાં કુલજનપ્રભવસ્ય લજ્જા તાં ત્વાં નતાઃ સ્મ પરિપાલય દેવિ વિશ્વમ્॥ ૫॥

કિં વર્ણયામ તવ રૂપમચિન્ત્યમેતત્ કિં ચાતિવીર્યમસુરક્ષયકારિ ભૂરિ ।
કિં ચાહવેષુચરિતાનિ તવાદ્ભુતાનિ સર્વેષુદેવ્યસુરદેવગણાદિકેષુ॥ ૬॥

હેતુઃ સમસ્તજગતાં ત્રિગુણાપિ દોષૈર્નજ્ઞાયસેહરિહરાદિભિરપ્યપારા ।
સર્વાશ્રયાખિલમિદં જગદંશભૂત મવ્યાકૃતા હિ પરમા પ્રકૃતિસ્ત્વમાદ્યા ॥ ૭॥

યસ્યાઃ સમસ્તસુરતા સમુદીરણેન તૃપ્તિં પ્રયાતિ સકલેષુમખેષુદેવિ ।
સ્વાહાસિ વૈપિતૃગણસ્ય ચ તૃપ્તિહેતુરુચ્ચાર્યસેત્વમત એવ જનૈઃ સ્વધા ચ ॥ ૮॥

યા મુક્તિહેતુરવિચન્ત્યમહાવ્રતા ત્વં અભ્યસ્યસેસુનિયતેન્દ્રિયતત્ત્વસારૈઃ ।
મોક્ષાર્થિભિર્મુનિભિરસ્તસમસ્તદોષૈર્વિદ્યાસિ સા ભગવતી પરમા હિ દેવિ ॥ ૯॥

શબ્દાત્મિકા સુવિમલર્ગ્યજુષાં નિધાનમુદ્ગીથરમ્યપદપાઠવતાં ચ સામ્નામ્।
દેવી ત્રયી ભગવતી ભવભાવનાય વાર્ત્તાચ સર્વજગતાં પરમાર્ત્તિ હન્ત્રી ॥ ૧૦॥

મેધાસિ દેવિ વિદિતાખિલશાસ્ત્રસારા દુર્ગાસિ દુર્ગભવસાગરનૌરસઙ્ગા ।
શ્રીઃ કૈટભારિહૃદયૈકકૃતાધિવાસા ગૌરી ત્વમેવ શશિમૌલિકૃતપ્રતિષ્ઠા ॥ ૧૧॥

ઈષત્સહાસમમલં પરિપૂર્ણચન્દ્રબિમ્બાનુકારિ કનકોત્તમકાન્તિકાન્તમ્।
અત્યદ્ભુતં પ્રહૃતમાત્તરુષા તથાપિ વક્ત્રં વિલોક્ય સહસા મહિષાસુરેણ ॥ ૧૨॥

દૃષ્ટ્વા તુદેવિ કુપિતં ભ્રુકુટીકરાલમુદ્યચ્છશાઙ્કસદૃશચ્છવિ યન્ન સદ્યઃ ।
પ્રાણાન્મુમોચ મહિષસ્તદતીવ ચિત્રં કૈર્જીવ્યતેહિ કુપિતાન્તકદર્શનેન ॥ ૧૩॥

દેવિ પ્રસીદ પરમા ભવતી ભવાય સદ્યોવિનાશયસિ કોપવતી કુલાનિ ।
વિજ્ઞાતમેતદધુનૈવ યદસ્તમેતન્નીતં બલં સુવિપુલં મહિષાસુરસ્ય ॥ ૧૪॥

તેસમ્મતા જનપદેષુધનાનિ તેષાં તેષાં યશાંસિ ન ચ સીદતિ ધર્મવર્ગઃ ।
ધન્યાસ્ત એવ નિભૃતાત્મજભૃત્યદારા યેષાં સદાભ્યુદયદા ભવતી પ્રસન્ના ॥ ૧૫॥

ધર્મ્યાણિ દેવિ સકલાનિ સદૈવ કર્માણ્યત્યાદૃતઃ પ્રતિદિનં સુકૃતી કરોતિ ।
સ્વર્ગંપ્રયાતિ ચ તતોભવતીપ્રસાદાલ્લોકત્રયેઽપિ ફલદા નનુદેવિ તેન ॥ ૧૬॥

દુર્ગેસ્મૃતા હરસિ ભીતિમશેષજન્તોઃ સ્વસ્થૈઃ સ્મૃતા મતિમતીવ શુભાં દદાસિ ।
દારિદ્ર્યદુઃખભયહારિણિ કા ત્વદન્યા સર્વોપકારકરણાય સદાઽઽર્દ્રચિત્તા ॥ ૧૭॥

એભિર્હતૈર્જગદુપૈતિ સુખં તથૈતે કુર્વન્તુનામ નરકાય ચિરાય પાપમ્।
સઙ્ગ્રામમૃત્યુમધિગમ્ય દિવં પ્રયાન્તુ મત્વેતિ નૂનમહિતાન્વિનિહંસિ દેવિ ॥ ૧૮॥

દૃષ્ટ્વૈવ કિં ન ભવતી પ્રકરોતિ ભસ્મ સર્વાસુરાનરિષુયત્પ્રહિણોષિ શસ્ત્રમ્।
લોકાન્પ્રયાન્તુરિપવોઽપિ હિ શસ્ત્રપૂતા ઇત્થં મતિર્ભવતિ તેષ્વપિ તેઽતિસાધ્વી ॥ ૧૯॥

ખડ્ગપ્રભાનિકરવિસ્ફુરણૈસ્તથોગ્રૈઃ શૂલાગ્રકાન્તિનિવહેન દૃશોઽસુરાણામ્ ।
યન્નાગતા વિલયમંશુમદિન્દુખણ્ડ યોગ્યાનનં તવ વિલોકયતાં તદેતત્॥ ૨૦॥

દુર્વૃત્તવૃત્તશમન્ંતવ દેવિ શીલં રૂપં તથૈતદવિચિન્ત્યમતુલ્યમન્યૈઃ ।
વીર્યંચ હન્ત્રિ હૃતદેવપરાક્રમાણાં વૈરિષ્વપિ પ્રકટિતૈવ દયા ત્વયેત્થમ્॥ ૨૧॥

કેનોપમા ભવતુતેઽસ્ય પરાક્રમસ્ય રૂપં ચ શત્રુભયકાર્યતિહારિ કુત્ર ।
ચિત્તેકૃપા સમરનિષ્ઠુરતા ચ દૃષ્ટા ત્વય્યેવ દેવિ વરદેભુવનત્રયેઽપિ ॥ ૨૨॥

ત્રૈલોક્યમેતદખિલં રિપુનાશનેન ત્રાતં ત્વયા સમરમૂર્ધનિ તેઽપિ હત્વા ।
નીતા દિવં રિપુગણા ભયમપ્યપાસ્તમસ્માકમુન્મદસુરારિભવં નમસ્તે॥ ૨૩॥

શૂલેન પાહિ નોદેવિ પાહિ ખડ્ગેન ચામ્બિકે।
ઘણ્ટાસ્વનેન નઃ પાહિ ચાપજ્યાનિઃસ્વનેન ચ ॥ ૨૪॥

પ્રાચ્યાં રક્ષ પ્રતીચ્યાં ચ ચણ્ડિકેરક્ષ દક્ષિણે।
ભ્રામણેનાત્મશૂલસ્ય ઉત્તરસ્યાં તથેશ્વરિ ॥ ૨૫॥

સૌમ્યાનિ યાનિ રૂપાણિ ત્રૈલોક્યેવિચરન્તિ તે।
યાનિ ચાત્યર્થઘોરાણિ તૈરક્ષાસ્માંસ્તથા ભુવમ્॥ ૨૬॥

ખડ્ગશૂલગદાદીનિ યાનિ ચાસ્ત્રાનિ તેઽમ્બિકે।
કરપલ્લવસઙ્ગીનિ તૈરસ્માન્રક્ષ સર્વતઃ ॥ ૨૭॥

ઋષિરુવાચ ॥ ૨૮॥

એવં સ્તુતા સુરૈર્દિવ્યૈઃ કુસુમૈર્નન્દનોદ્ભવૈઃ ।
અર્ચિતા જગતાં ધાત્રી તથા ગન્ધાનુલેપનૈઃ ॥ ૨૯॥

ભક્ત્યા સમસ્તૈસ્ત્રિદશૈર્દિવ્યૈર્ધૂપૈસ્તુધૂપિતા ।
પ્રાહ પ્રસાદસુમુખી સમસ્તાન્પ્રણતાન્સુરાન્॥ ૩૦॥

દેવ્યુવાચ ॥ ૩૧॥

વ્રિયતાં ત્રિદશાઃ સર્વેયદસ્મત્તોઽભિવાઞ્છતમ્॥ ૩૨॥

દેવા ઉચુઃ ॥ ૩૩॥

ભગવત્યા કૃતં સર્વંન કિઞ્ચિદવશિષ્યતે।
યદયં નિહતઃ શત્રુરસ્માકં મહિષાસુરઃ ॥ ૩૪॥

યદિ ચાપિ વરોદેયસ્ત્વયાઽસ્માકં મહેશ્વરિ ।
સંસ્મૃતા સંસ્મૃતા ત્વં નોહિંસેથાઃ પરમાપદઃ ॥ ૩૫॥

યશ્ચ મર્ત્યઃ સ્તવૈરેભિસ્ત્વાં સ્તોષ્યત્યમલાનને॥ ૩૬॥

તસ્ય વિત્તર્દ્ધિવિભવૈર્ધનદારાદિસમ્પદામ્।
વૃદ્ધયેઽસ્મત્પ્રસન્ના ત્વં ભવેથાઃ સર્વદામ્બિકે॥ ૩૭॥

ઋષિરુવાચ ॥ ૩૮॥

ઇતિ પ્રસાદિતા દેવૈર્જગતોઽર્થેતથાઽત્મનઃ ।
તથેત્યુક્ત્વા ભદ્રકાલી બભૂવાન્તર્હિતા નૃપ ॥ ૩૯॥

ઇત્યેતત્કથિતં ભૂપ સમ્ભૂતા સા યથા પુરા ।
દેવી દેવશરીરેભ્યોજગત્ત્રયહિતૈષિણી ॥ ૪૦॥

પુનશ્ચ ગૌરીદેહાત્સા સમુદ્ભૂતા યથાભવત્।
વધાય દુષ્ટદૈત્યાનાં તથા શુમ્ભનિશુમ્ભયોઃ ॥ ૪૧॥

રક્ષણાય ચ લોકાનાં દેવાનામુપકારિણી ।
તચ્છૃણુષ્વ મયાઽઽખ્યાતં યથાવત્કથયામિ તે॥ ૪૨॥

ઇતિ શ્રી માર્કણ્ડેયપુરાણેસાવર્ણિકેમન્વન્તરેદેવીમાહાત્મ્યે શક્રાદિસ્તુતિર્નામ ચતુર્થોઽધ્યાયઃ ॥ ૪૩॥