Ram Raksha Stotra

Prayer for Lord Rama

અથ શ્રી રામરક્ષાસ્તોત્રં

॥ ૐ શ્રીગણેશાય નમઃ ॥


અસ્ય શ્રીરામરક્ષાસ્તોત્રમંત્રસ્ય । બુધકૌશિક ઋષિઃ ।

શ્રીસીતારામચંદ્રો દેવતા । અનુષ્ટુપ્ છંદઃ ।

સીતા શક્તિઃ । શ્રીમદ્ હનુમાન્ કીલકમ્ ।

શ્રીરામચંદ્રપ્રીત્યર્થે રામરક્ષાસ્તોત્રજપે વિનિયોગઃ ॥


॥ અથ ધ્યાનમ્ ॥


ધ્યાયેદાજાનુબાહું ધૃતશરધનુષં બદ્ધપદ્માસનસ્થં
પીતં વાસો વસાનં નવકમલદલસ્પર્ધિનેત્રં પ્રસન્નમ્ ।
વામાંકારૂઢ સીતામુખકમલમિલલ્લોચનં નીરદાભં
નાનાલંકારદીપ્તં દધતમુરુજટામંડલં રામચંદ્રમ્ ॥


॥ ઇતિ ધ્યાનમ્ ॥

ચરિતં રઘુનાથસ્ય શતકોટિ પ્રવિસ્તરમ્ ।
એકૈકમક્ષરં પુંસાં મહાપાતકનાશનમ્ ॥ ૧ ॥


ધ્યાત્વા નીલોત્પલશ્યામં રામં રાજીવલોચનમ્ ।
જાનકીલક્ષ્મણોપેતં જટામુકુટમંડિતમ્ ॥ ૨ ॥


સાસિતૂણધનુર્બાણપાણિં નક્તંચરાન્તકમ્ ।
સ્વલીલયા જગત્રાતું આવિર્ભૂતં અજં વિભુમ્ ॥ ૩ ॥


રામરક્ષાં પઠેત્પ્રાજ્ઞઃ પાપઘ્નીં સર્વકામદામ્ ।
શિરોમે રાઘવઃ પાતુ ભાલં દશરથાત્મજઃ ॥ ૪ ॥


કૌસલ્યેયો દૃશૌ પાતુ વિશ્વામિત્રપ્રિયશ્રુતી ।
ઘ્રાણં પાતુ મખત્રાતા મુખં સૌમિત્રિવત્સલઃ ॥ ૫ ॥


જિવ્હાં વિદ્યાનિધિઃ પાતુ કંઠં ભરતવંદિતઃ ।
સ્કંધૌ દિવ્યાયુધઃ પાતુ ભુજૌ ભગ્નેશકાર્મુકઃ ॥ ૬ ॥


કરૌ સીતાપતિઃ પાતુ હૃદયં જામદગ્ન્યજિત્ ।
મધ્યં પાતુ ખરધ્વંસી નાભિં જામ્બવદાશ્રયઃ ॥ ૭ ॥


સુગ્રીવેશઃ કટી પાતુ સક્થિની હનુમત્પ્રભુઃ ।
ઊરૂ રઘૂત્તમઃ પાતુ રક્ષઃકુલવિનાશકૃત્ ॥ ૮ ॥


જાનુની સેતુકૃત્પાતુ જંઘે દશમુખાન્તકઃ ।
પાદૌ વિભીષણશ્રીદઃ પાતુ રામોખિલં વપુઃ ॥ ૯ ॥


એતાં રામબલોપેતાં રક્ષાં યઃ સુકૃતી પઠેત્ ।
સ ચિરાયુઃ સુખી પુત્રી વિજયી વિનયી ભવેત્ ॥ ૧૦ ॥


પાતાલભૂતલવ્યોમચારિણશ્છદ્મચારિણઃ ।
ન દ્રષ્ટુમપિ શક્તાસ્તે રક્ષિતં રામનામભિઃ ॥ ૧૧ ॥


રામેતિ રામભદ્રેતિ રામચંદ્રેતિ વા સ્મરન્ ।
નરો ન લિપ્યતે પાપૈઃ ભુક્તિં મુક્તિં ચ વિન્દતિ ॥ ૧૨ ॥


જગત્ જૈત્રે મંત્રેણ રામનામ્નાઽભિરક્ષિતમ્ ।
યઃ કંઠે ધારયેતસ્ય કરસ્થાઃ સર્વસિદ્ધાયઃ ॥ ૧૩ ॥


વજ્રપંજરનામેદં યો રામકવચં સ્મરેત્ ।
અવ્યાહતાજ્ઞઃ સર્વત્ર લભતે જયમંગલમ્ ॥ ૧૪ ॥


આદિષ્ટવાન્ યથા સ્વપ્ને રામરક્ષામિમાં હરઃ ।
તથા લિખિતવાન્ પ્રાતઃ પ્રભુદ્ધો બુધકૌશિકઃ ॥ ૧૫ ॥


આરામઃ કલ્પવૃક્ષાણાં વિરામઃ સકલાપદામ્ ।
અભિરામસ્ત્રિલોકાનાં રામઃ શ્રીમાન્ સ નઃ પ્રભુઃ ॥ ૧૬ ॥


તરુણૌ રૂપસંપન્નૌ સુકુમારૌ મહાબલૌ ।
પુંડરીકવિશાલાક્ષૌ ચીરકૃષ્ણાજિનામ્બરૌ ॥ ૧૭ ॥


ફલમૂલાશિનૌ દાન્તૌ તાપસૌ બ્રહ્મચારિણૌ ।
પુત્રૌ દશરથસ્યૈતૌ ભ્રાતરૌ રામલક્ષ્મણૌ ॥ ૧૮ ॥


શરણ્યૌ સર્વસત્ત્વાનાં શ્રેષ્ઠૌ સર્વધનુષ્મતામ્ ।
રક્ષઃ કુલનિહંતારૌ ત્રાયેતાં નો રઘૂત્તમૌ ॥ ૧૯ ॥


આત્તસજ્જધનુષાવિષુસ્પૃશાવક્ષયાશુગનિષંગસંગિનૌ ।
રક્ષણાય મમ રામલક્ષ્મણાવગ્રતઃ પથિ સદૈવ ગચ્છતામ્ ॥ ૨૦ ॥


સન્નદ્ધઃ કવચી ખડ્ગી ચાપબાણધરો યુવા ।
ગચ્છન્મનોરથોસ્માકં રામઃ પાતુ સલક્ષ્મણઃ ॥ ૨૧ ॥


રામો દાશરથિઃ શૂરો લક્ષ્મણાનુચરો બલી ।
કાકુત્સ્થઃ પુરુષઃ પૂર્ણઃ કૌસલ્યેયો રઘૂત્તમઃ ॥ ૨૨ ॥


વેદાન્તવેદ્યો યજ્ઞેશઃ પુરાણપુરુષોત્તમઃ ।
જાનકીવલ્લભઃ શ્રીમાન્ અપ્રમેય પરાક્રમઃ ॥ ૨૩ ॥


ઇત્યેતાનિ જપન્નિત્યં મદ્ભક્તઃ શ્રદ્ધયાન્વિતઃ ।
અશ્વમેધાધિકં પુણ્યં સમ્પ્રાપ્નોતિ ન સંશયઃ ॥ ૨૪ ॥


રામં દુર્વાદલશ્યામં પદ્માક્ષં પીતવાસસમ્ ।
સ્તુવંતિ નામભિર્દિવ્યૈઃ ન તે સંસારિણો નરઃ ॥ ૨૫ ॥


રામં લક્ષ્મણપૂર્વજં રઘુવરં સીતાપતિં સુંદરં
કાકુત્સ્થં કરુણાર્ણવં ગુણનિધિં વિપ્રપ્રિયં ધાર્મિકમ્ ।
રાજેંદ્રં સત્યસંધં દશરથતનયં શ્યામલં શાંતમૂર્તિં
વંદે લોકાભિરામં રઘુકુલતિલકં રાઘવં રાવણારિમ્ ॥ ૨૬ ॥


રામાય રામભદ્રાય રામચંદ્રાય વેધસે ।
રઘુનાથાય નાથાય સીતાયાઃ પતયે નમઃ ॥ ૨૭ ॥


શ્રીરામ રામ રઘુનંદન રામ રામશ્રીરામ રામ ભરતાગ્રજ રામ રામ ।
શ્રીરામ રામ રણકર્કશ રામ રામશ્રીરામ રામ શરણં ભવ રામ રામ ॥ ૨૮ ॥


શ્રીરામચંદ્રચરણૌ મનસા સ્મરામિશ્રીરામચંદ્રચરણૌ વચસા ગૃણામિ ।
શ્રીરામચંદ્રચરણૌ શિરસા નમામિશ્રીરામચંદ્રચરણૌ શરણં પ્રપદ્યે ॥ ૨૯ ॥


માતા રામો મત્પિતા રામચંદ્રઃ ।
સ્વામી રામો મત્સખા રામચંદ્રઃ ।
સર્વસ્વં મે રામચંદ્રો દયાલુઃ ।
નાન્યં જાને નૈવ જાને ન જાને ॥ ૩૦ ॥


દક્ષિણે લક્ષ્મણો યસ્ય વામે તુ જનકાત્મજા ।
પુરતો મારુતિર્યસ્ય તં વંદે રઘુનંદનમ્ ॥ ૩૧ ॥


લોકાભિરામં રણરંગધીરમ્ ।
રાજીવનેત્રં રઘુવંશનાથમ્ ।
કારુણ્યરૂપં કરુણાકરં તમ્ ।
શ્રીરામચંદ્રમ્ શરણં પ્રપદ્યે ॥ ૩૨ ॥


મનોજવં મારુતતુલ્યવેગમ્ ।
જિતેન્દ્રિયં બુદ્ધિમતાં વરિષ્ઠમ્ ।
વાતાત્મજં વાનરયૂથમુખ્યમ્ ।
શ્રીરામદૂતં શરણં પ્રપદ્યે ॥ ૩૩ ॥


કૂજન્તં રામ રામેતિ મધુરં મધુરાક્ષરમ્ ।
આરુહ્ય કવિતાશાખાં વંદે વાલ્મીકિકોકિલમ્ ॥ ૩૪ ॥


આપદાં અપહર્તારં દાતારં સર્વસમ્પદામ્ ।
લોકાભિરામં શ્રીરામં ભૂયો ભૂયો નમામ્યહમ્ ॥ ૩૫ ॥

ભર્જનં ભવબીજાનાં અર્જનં સુખસમ્પદામ્ ।
તર્જનં યમદૂતાનાં રામ રામેતિ ગર્જનમ્ ॥ ૩૬ ॥


રામો રાજમણિઃ સદા વિજયતે રામં રમેશં ભજે
રામેણાભિહતા નિશાચરચમૂ રામાય તસ્મૈ નમઃ ।
રામાન્નાસ્તિ પરાયણં પરતરં રામસ્ય દાસોસ્મ્યહં
રામે ચિત્તલયઃ સદા ભવતુ મે ભો રામ મામુદ્ધર ॥ ૩૭ ॥


રામ રામેતિ રામેતિ રમે રામે મનોરમે ।
સહસ્રનામ તત્તુલ્યં રામનામ વરાનને ॥ ૩૮ ॥


॥ ઇતિ શ્રીબુધકૌશિકવિરચિતં શ્રીરામરક્ષાસ્તોત્રં સમ્પૂર્ણમ્ ॥