Dutt Bavani

Prayer of 52 verses with tales of glory for Lord Dutt.

શ્રી દત્ત બાવની

જય યોગીશ્વર દત્ત દયાળ, તુજ એક જગમાં પ્રતિપાળ,

અત્ર્યનસૂયા કરી નિમિત્ત, પ્રગટ્યો જગ કારણ નિશ્ચિત. ।। ૧ ।।


બ્રહ્મા હરિહરનો અવતાર, શરણાગતનો તારણહાર,

અંતર્યામી સત્ ચિત્ સુખ, બહાર સદ્ગુરુ દ્વિભુજ સુમુખ. ।। ૨ ।।


ઝોળી અન્નપૂર્ણા કર માંહ્ય, શાંતિ કમંડલ કર સોહાય,

ક્યાંય ચતુર્ભુજ ષડભુજ સાર, અનંત બાહુ તું નિર્ધાર. ।। ૩ ।।


આવ્યો શરણે બાળ અજાણ, ઊઠ દિગંબર ચાલ્યા પ્રાણ,

સુણી અર્જુન કેરો સાદ, રીઝ્યો પૂર્વે તું સક્ષાત. ।। ૪ ।।


દીધી રિદ્ધી સિદ્ધિ અપાર, અંતે મુક્તિ મહાપદ સાર,

કીધો આજે કેમ વિલંબ ? તુજ વિણે મુજને નાં આલંબ ।। ૫ ।।


વિષ્ણુ શર્મ દ્વિજ તાર્યો એમ, જમ્યો શ્રાધમાં દેખી પ્રેમ,

જંભ દૈત્યથી ત્રાસ્યા દેવ, કીધી મ્હેર તે ત્યાં તત્ખેવ. ।। ૬ ।।


વિસ્તારી માયા દિતિ સુત, ઇન્દ્ર કરે હણાવ્યો તૂર્ત,

એવી લીલા કંઈ કંઈ શર્વ, કીધી વર્ણવે કો તે સર્વ. ।। ૭ ।।


દોડ્યો આયુ સુતને કામ, કીધો એને તે નિષ્કામ,

બોધ્યા યદુ ને પરશુરામ, સાધ્ય દેવ પ્રહલાદ અકામ. ।। ૮ ।।


એવી તારી કૃપા અગાધ ! કેમ સુણે ના મારો સાદ ?

દોડ અંત ! નાં દેખ અનંત ? મા કર અધવચ શિશુનો અંત ? ।। ૯ ।।


જોઈ દ્વિજ સ્ત્રી કેરો સ્નેહ, થયો પુત્ર તું નિઃસંદેહ,

સ્મર્તૃગામી કલિતાર કૃપાળ, તાર્યો ધોબી છેક ગમાર ।। ૧૦ ।।


પેટપીડથી તાર્યો વિપ્ર, બ્રાહ્મણ શેઠ ઉગાર્યો ક્ષિપ્ર,

કરે કેમ ના મારી વ્હાર ! જો આણીગમ એક જ વાર ।। ૧૧ ।।


શુષ્ક કાષ્ઠને આણ્યાં પત્ર ! થયો કેમ ઉદાસીન અત્ર !

જર્જર વંધ્યા કેરા સ્વપ્ન, કર્યા સફળ તે સુતના કૃત્સ્ન. ।। ૧૨ ।।


કરી દુર બ્રાહ્મણનો કોઢ, કીધા પૂરણ એના કોડ,

વંધ્યા ભેંસ દુઝવી દેવ, હર્યું દારિદ્ર્ય તે તત્ખેવ. ।। ૧૩ ।।


ઝાલર ખાઈ રીઝ્યો એમ, દીધો સુવર્ણ ઘટ સપ્રેમ,

બ્રાહ્મણસ્ત્રીનો મૃત ભરથાર, કીધો સજીવન તેં નિર્ધાર. ।। ૧૪ ।।


પિશાચ-પીડા કીધી દુર, વિપ્રપુત્ર ઉઠાડ્યો શૂર,

હરી વિપ્રમદ અંત્યજ હાથ, રક્ષ્યો ભક્ત ત્રિવિક્રમ તાત. ।। ૧૫ ।।


નિમેષમાત્રે તંતુક એક, પહોંચાડ્યો શ્રીશૈલે દેખ,

એકી સાથે આઠ સ્વરૂપ, ધરી દેવ બહુરૂપ અરૂપ. ।। ૧૬ ।।


સંતોષ્યા નિજ ભક્ત સુજાત, આપી પરચાઓ સાક્ષાત્,

યવનરાજની ટાળી પીડ, જાતપાતની તને ન ચીડ. ।। ૧૭ ।।


રામકૃષ્ણ રૂપે તે એમ, કીધી લીલાઓ કંઈ તેમ,

તાર્યા પથ્થર ગણિકા વ્યાઘ, પશુપંખી પણ તુજને સાધ. ।। ૧૮ ।।


અધમ અધોરણ તારું નામ, ગાતા સરે ન શાં શાં કામ,

આધિ વ્યાધિ ઉપાધિ સર્વ, ટળે સ્મરણ માત્રથી શર્વ. ।। ૧૯ ।।


મૂઠચોટ ના લાગે જાણ, પામે નર સ્મરણે નિર્વાણ,

ડાકણ શાકણ ભેંસાસુર, ભૂત પિશાચો જંદ અસુર. ।। ૨૦ ।।


નાસે મુઠી દઈને તુર્ત, દત્તધૂન સાંભળતા મૂર્ત,

કરી ધૂપ ગાએ જે એમ, દત્તબાવની આ સપ્રેમ. ।। ૨૧ ।।


સુધરે તેના બંને લોક, રહે ન તેને ક્યાંયે શોક !

દાસી સિદ્ધિ તેની થાય, દુઃખ દારિદ્ર્ય તેના જાય. ।। ૨૨ ।।


બાવન ગુરુવારે નિત નેમ, કરે પાઠ બાવન સપ્રેમ,

યથાવકાશે નિત્ય નિયમ, તેને કદી ન દંડે યમ. ।। ૨૩ ।।


અનેક રૂપ એ જ અભંગ, ભજતાં નડે ન માયા રંગ,

સહસ્ત્ર નામે નામી એક, દત્ત દિગંબર અસંગ છેક. ।। ૨૪ ।।


વંદુ તુજને વારંવાર, વેદ શ્વાસ તારા નિર્ધાર,

થાકે વર્ણવતાં જ્યાં શેષ, કોણ રાંક હું બહુકૃતવેષ. ।। ૨૫ ।।


અનુભવતૃપ્તિનો ઉદ્દગાર, સુણી હશે તે ખાશે માર,

તપસિ તત્વમસિ હે દેવ, બોલો જય જય શ્રી ગુરૂદેવ. ।। ૨૬ ।।


ૐ ગુરુદત્તાત્રેય નમઃ