Devi Mahatmya Kilak

Devi Mahatmya Kilak

।। अथ कीलकस्तोत्रम् ।।

ॐ नमश्चण्डिकायै
मार्कण्डेय उवाच ।
ॐ विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदीदिव्यचक्षुषे  ।
श्रेयःप्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे ।। १ ।।सर्वमेतद्विजानियान्मन्त्राणामपि कीलकम् ।
सोऽपि क्षेममवाप्नोति सततं जाप्यतत्परः ।। २ ।।


सिद्ध्यन्त्युच्चाटनादीनि कर्माणि सकलान्यपि ।
एतेन स्तुवतां देवीं स्तोत्रवृन्देन भक्तितः ।। ३ ।।न मन्त्रो नौषधं तस्य न किञ्चिदपि विद्यते ।
विना जप्येन सिद्ध्यते सर्वमुच्चाटनादिकम् ।। ४ ।।


समग्राण्यपि  सेत्स्यन्ति  लोकशङ्कामिमां हरः ।
कृत्वा निमन्त्रयामास  सर्वमेवमिदं शुभम् ।। ५ ।।स्तोत्रं वै चण्डिकायास्तु तच्च गुह्यं चकार सः ।
समाप्नोति स पुण्येन तां यथावान्नियन्त्रणाम् ।। ६ ।।


सोऽपि  क्षेममवाप्नोति  सर्वमेव न संशयः ।
कृष्णायां वा चतुर्दश्यामष्टम्यां वा समाहितः ।। ७ ।।ददाति प्रतिगृह्णाति नान्यथैषा प्रसीदति ।
इत्थं रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितम् ।। ८ ।।


यो निष्कीलां विधायैनां चण्डीं जपति नित्यशः।
स सिद्धः स गणः सोऽथ गन्धर्वो जायते ध्रुवम् ।। ९ ।।न चैवाप्यटवं तस्य भयं क्वापि न जायते ।
नापमृत्युवशं याति मृते मोक्षमाप्नुयात् ।। १० ।।


ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वीत ह्यकुर्वाणो विनश्यति ।
ततो ज्ञात्वैव सम्पूर्णांमिदं प्रारभ्यते बुधैः ।। ११ ।।सौभाग्यादि च यत्किञ्चिद् दृश्यते ललनाजने ।
तत्सर्वं  तत्प्रसादेन तेन  जाप्यमिदं शुभम् ।। १२ ।।


शनैस्तु जप्यमानेऽस्मिन् स्तोत्रे सम्पत्तिरुच्चकैः ।
भवत्येव समग्रापि  ततः  प्रारभ्यमेव  तत् ।। १३ ।।ऐश्वर्यं    तत्प्रसादेन   सौभाग्यारोग्यमेव च ।
शत्रुहानिः परो मोक्षः स्तूयते सा न किं जनैः ।। १४ ।।


हृद्यं काममवाप्नोति हृदि देवी सदा वसेत् ।। १५ ।।


अग्रतोऽमुं महादेवकृतं कीलकवारणम् ।

निष्कीलञ्च तथा कृत्वा पठित्वयं समाहितैः ।। १६ ।।


।। इति श्री भगवत्याः कीलकस्तोत्रं सम्पूर्णम्  ।।