Dus Disha Mantra

Mantra celebrating the 10 directions and the Gods that reside in each direction.

[East: Purva]
ॐ सुराधिपाय विद्महे वज्रहस्ताय धीमहि |
तन्नो इन्द्र प्रचोदयात् ||
प्राच्यै दिशै इन्द्राय नमः || 1 ||

[South-East: Agni]
ॐ जातवेदाय विद्महे सप्तहस्ताये धीमहि |
तन्नो अग्नि प्रचोदयात् ||
आज्ञ्येयै दिशै आग्नये च नमः || 2 ||

[South: Dakshin]
ॐ पित्रुराजाय विद्महे दंडहस्ताय धीमहि |
तन्नो यमः प्रचोदयात् ||
दक्षिणायै दिशै यमाय च नमः || 3 ||

[South-West: Nairutya]
ॐ रक्षोधिपाय् विद्महे खडगहस्ताय धीमहि |
तन्नो निर्रुतिः प्रचोदयात् ||
नैर्रुत्यै दिशै नैरुर्तयै च नमः || 4 ||

[West: Paschim]
ॐ जलाधिपाय विद्महे पाशहस्ताय धीमहि |
तन्नो वरुणः प्रचोदयात् ||
प्रतिच्यै दिशै वरुणाय च नमः || 5 ||

[North-West: Vayavya]
ॐ प्राणाधिपाय् विद्महे महाबलाय धीमहि |
तन्नो वायुः प्रचोदयात् ||
वायव्यै दिशै वायवे च नमः || 6 ||

[North: Uttar]
ॐ नक्षत्रेशाय विद्महे अमृतांगाय धीमहि |
तन्नो सोमः प्रचोदयात् ||
उदीच्यै दिशै सोमाय च नमः || 7 ||

[North-East: Ishan]
ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि |
तन्नो रूद्रः प्रचोदयात् ||
ईशान्यै दिशै ईश्वराय च नमः || 8 ||

[Up: Urdhwa]
ॐ लोकाधिपाय विद्महे चतुर्वक्त्राय धीमहि |
तन्नो ब्रह्म प्रचोदयात् ||
ऊर्ध्वायै दिशै ब्रह्मणे च नमः || 9 ||

[Down: Adhar]
ॐ नागराजाय विद्महे सहस्त्राक्षाय धीमहि |
तन्नो नागः प्रचोदयात् ||
अधरायै दिशै अनंताय च नमः || 10 ||